Mukana muuttuvan maailman tahdissa.

Ketterän

Ohjelmistokehityksen ammattilainen

 

Me tiedämme miten ohjelmistoja rakennetaan. Toinen veli Oy on aidosti nuori, innovatiivinen ja ketterä. Nuoresta iästämme huolimatta olemme olleet mukana monessa eri projektissa, työskennelleet milloin suurissa, milloin pienissä organisaatioissa. Me sovimme aina asiakkaan kanssa yhdessä, miten asiat kannattaa tehdä.

Etusivu

ProjektitoimituksetProjektit

Kun kai­paat­te sel­lais­ta räätälöityä järjes­telmää, jo­ta ei val­mii­na saa, on Toi­nen ve­li Oy:ltä han­kit­tu pro­jek­ti oi­kea ta­pa saa­vut­taa ase­te­tut ta­voit­teet!

Kaik­ki pro­jek­tit to­teu­te­taan ket­terästi ja no­peas­ti, mut­ta var­mal­la ot­teel­la.

Lue lisää

Verkkosivut
VerkkosivutTar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si verk­ko­si­vut, kam­pan­ja­si­vut tai verk­ko­kau­pan? Me teem­me ne käden käänteessä!
To­teu­tam­me myös mo­bii­li­si­vus­tot ja äly­pu­he­lin­si­vus­tot.

Lue lisää

Tarvemäärittely
Tarve­määrittelyssä luomme määrä­muotoisen dokumentin päätöksen­teon tueksi. Sen avulla tiedätte, minkälaisen projektin tarvitsette!

Lue lisää

KiinteistöVELI
KiinteistöVELI screenshotKiin­teistöVE­LI on kiin­teistöhuol­to­yh­tiöil­le suun­nat­tu toi­min­na­noh­jausjärjes­telmä, jol­la huol­to­yh­tiön ar­ki hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Se ylläpitää tie­dot huol­to­yh­tiön huol­ta­mis­ta kiin­teistöistä, nii­den huo­neis­tois­ta ja asuk­kais­ta. Lisäksi sillä on help­po luo­da sau­na­vuo­ro­lis­tat, au­to­paik­ka­lis­tat ja se vas­taa­not­taa muut­toil­moi­tuk­set, sau­na­vuo­ro­va­rauk­set ja vi­kail­moi­tuk­set au­to­maat­ti­ses­ti!Myös teh­dyt huol­to­työt ja huol­to­his­to­ria py­syvät hal­lus­sa Kiin­teistöVE­LIn avul­la, help­pokäyttöises­ti ja jous­ta­vas­ti. Kiin­teistöVE­LI mah­dol­lis­taa huol­totöiden tal­len­tu­mi­sen avul­la las­ku­tuk­sen vielä jälkikäteen­kin!

Lue lisää

f