Teemme projektit ammattitaidolla ja kokemuksella.

Projektit

Projektit toteutetaan ketterästi

Kun järjes­tel­miä lähdetään to­teut­ta­maan jo­hon­kin eri­tyis­tar­pee­seen, ei ai­na välttämättä tie­detä tar­kal­leen, minkälai­nen rat­kai­su ha­lu­taan ja etenkään sitä, mi­ten rat­kai­su ha­lu­taan to­teu­tet­ta­van. Jos­kus lop­pu­tu­los on juu­ri ha­lu­tun­lai­nen, mut­ta käy il­mi, et­tei se ole tar­peen­mu­kai­nen.

Ket­te­rillä oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­me­ne­tel­millä tuo­tet­tua oh­jel­mis­toa pääsee ko­kei­le­maan he­ti sen al­ku­te­kijöistään lähtien, ja se on erittäin hel­pos­ti konk­re­ti­soi­ta­vis­sa. Jos suun­ta ei ole oi­kea, voi­daan sitä vaih­taa hel­pos­ti ja no­peas­ti.

Projektin kulku

Määrittely­vaihe

Pro­jek­ti al­kaa ai­na määrit­te­ly­vai­hees­ta. Ve­si­pu­tous­mal­lis­ta poi­ke­ten se ei meillä tar­koi­ta kaik­kien toi­min­to­jen, ul­koa­sun ja käyttölo­gii­kan yk­si­tyis­koh­tais­ta määrit­te­ly­do­ku­men­tin laa­ti­mis­ta, vaan suur­piir­teis­ten lin­jo­jen vetämistä. Määrit­te­ly­vai­hees­sa hae­taan vas­tauk­set ky­sy­myk­siin ku­ten

  • Mitä varten järjestelmä tehdään, mitä sillä halutaan saavuttaa?
  • Kenen käyttöön järjestelmä tulee?
  • Mitkä järjestelmän osista ovat tärkeimpiä?

Funktio­naalinen proto­tyyppi tai paperi­proto­tyyppi

Kun ha­lu­tun järjes­telmän suu­ret lin­jat on määrit­te­ly­vai­hees­sa piir­ret­ty, al­kaa meidän pro­jek­tis­sa käytännön työvai­he. En­si­vai­hees­sa voi­daan tuot­taa pro­to­tyyp­pi, jo­ka on tyy­pil­li­ses­ti funk­tio­naa­li­nen, eli siinä on pai­nik­kei­ta, joil­la voi­daan hah­mot­taa järjes­telmän käyttöä. Jos­kus pro­to­tyyp­pinä toi­mii ns. pa­pe­rip­ro­to­tyyp­pi, jol­la pys­tytään puo­les­taan hah­mot­ta­maan sitä, mitä järjes­telmässä pitää tuo­da esiin ja millä ta­val­la.

Pro­to­tyyp­pi käydään yh­dessä asiak­kaan kans­sa läpi, jon­ka jälkeen tehdään tar­vit­ta­vat muu­tok­set ja kor­jauk­set. Eten­kin sil­loin, kun järjes­telmä tu­lee laa­jan käyttäjäryhmän käyttöön, voi jo pro­to­tyyp­pi­vai­hees­sa ol­la järkevää myös ot­taa otos oi­keis­ta käyttäjistä tes­ti­ryhmäksi. Sil­loin on ko­ros­tu­neen tärkeää ar­vioi­da pro­to­tyyp­piä käytettävyy­den kan­nal­ta var­si­nais­ten käyttäjien toi­mes­ta, ja sii­hen so­vel­tuu eri­tyi­sen hy­vin klik­kail­ta­va de­mo eli funk­tio­naa­li­nen pro­to­tyyp­pi.

Toteutus­vaihe ja testaus

Kun pro­to­tyyp­pi on to­det­tu toi­mi­vak­si ja siitä on kerätty pa­lau­te, siir­rytään var­si­nai­seen to­teu­tuk­seen. Tes­taus on meillä si­dot­tu osak­si to­teu­tus­ta, ja kaik­ki toi­min­not tu­le­vat tes­ta­tuk­si kat­ta­vas­ti.

Iteraatiot

Ite­raa­tiot (sp­rin­tit, pyrähdyk­set) ovat ly­hyitä, meillä yleensä yh­den tai kah­den vii­kon mit­tai­sia työjak­so­ja, joi­den lo­pus­sa asiak­kaal­le esi­tellään ite­raa­tion ai­ka­na syn­ty­neen työn tu­lok­set.

Pro­jek­tin laa­juu­des­ta riip­puu, mi­ten pal­jon ja mi­ten pit­kiä ite­raa­tioi­ta sii­hen sisältyy. Kun ite­raa­tio päättyy ja asia­kas näkee tu­lok­set, pääsee asia­kas prio­ri­soi­maan seu­raa­vas­sa ite­raa­tios­sa tehtävät työt tärkeysjärjes­tyk­seen.

Asiakas on tilanteen herra

Asia­kas on ko­ko ajan mu­ka­na to­den­ta­mas­sa työn ete­ne­mistä. Asiak­kaan vai­ku­tus lop­pu­tu­lok­seen on hy­vin vah­va ja asia­kas voi päättää, mitä mil­loin­kin tehdään, ja rea­goi­da, jos pro­jek­ti lähtee syystä tai toi­ses­ta kul­ke­maan väärään suun­taan.

Projektin toimitus ja päätös

Pro­jek­ti päättyy, kun järjes­telmälle ase­te­tut ta­voit­teet on saa­vu­tet­tu. Usein pro­jek­tin ai­ka­na ha­vai­taan lisätar­pei­ta, jot­ka järjes­telmään tu­li­si liittää. Kaik­ki tällai­set pro­jek­tin ai­ka­na il­me­nevät asiat kir­ja­taan ylös, ja jos niitä ei pys­tytä järkevästi to­teut­ta­maan pro­jek­tin puit­teis­sa, voi­daan niitä var­ten aloit­taa uusi pro­jek­ti.

Yllä on ker­rot­tu ly­hyes­ti, kuin­ka pro­jek­te­ja tyy­pil­li­ses­ti tehdään. Ko­ke­muk­sem­me ja asiak­kail­tam­me saa­man pa­laut­teen pe­rus­teel­la me­ne­telmä on toi­mi­va, ja kaik­ki asiak­kaam­me ovat­kin yh­den pro­jek­tin jälkeen ti­lan­neet vielä ai­na­kin yh­den lisäpro­jek­tin.

 

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f