Yritys

TOINEN VELI OY

Toi­nen ve­li Oy on pe­rus­tet­tu vuon­na 2011 ja on yk­si­tyi­sessä omis­tuk­ses­sa. Kaik­ki osak­kaam­me myös työsken­te­levät yri­tyk­sessä.

Kes­ki­tym­me pal­ve­le­maan eri­to­ten pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä. Vi­siom­me on ol­la yk­si mer­kittävim­mistä oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta kes­kit­tyen eri­to­ten we­bissä toi­mi­vien järjes­tel­mien ra­ken­ta­mi­seen.

Missio

Toi­nen ve­li Oy:n mis­sio on aut­taa yri­tyk­siä te­kemään töitä hel­pom­min ja te­hok­kaam­min tar­joa­mal­la räätälöityjä oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja kun­kin yk­silölli­siin tar­pei­siin.

Arvot

Teem­me asioi­ta poh­jau­tuen nii­hin ar­voi­hin, jot­ka ovat meil­le tärkeitä. Kaik­ki toi­min­tam­me poh­jau­tuu vah­vas­ti ar­voi­him­me, jot­ka on esi­tet­ty al­la.

Avoin kommunikointi ja luotettavuus

Ha­luam­me kes­kus­tel­la asiak­kai­dem­me kans­sa avoi­mes­ti niin kuin ne ovat. Pu­hu­taan asiois­ta suo­raan ja re­hel­li­ses­ti, jae­taan aja­tuk­sia ja löydetään rat­kai­su­ja yh­dessä. Tämä edel­lyttää mo­lem­min­puo­lis­ta luot­ta­mus­ta.

Asiakas­palvelu­henkisyys

Ha­luam­me, että kans­sam­me on mu­ka­va tehdä töitä pro­jek­tis­ta toi­seen. Kun so­pi­muk­set on al­le­kir­joi­tet­tu, niin siitä vas­ta al­kaa yh­tei­nen tai­val, jo­ka toi­vot­ta­vas­ti jat­kuu vielä usei­den jat­ko­so­pi­mus­ten myötä.

Asiakkaamme menestys

Me tuo­tam­me rat­kai­su­ja, jot­ka aut­ta­vat asiak­kai­tam­me me­nes­tymään. Ha­luam­me ol­la to­dis­ta­mas­sa, että te­ke­millämme rat­kai­suil­la asiak­kaam­me saa­vut­ta­vat me­nes­tystä.

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f