Suunnittelemme monimutkaisimmatkin järjestelmät — helpoiksi.

Palvelut

Palvelut

Ketterä ammattilainen palveluksessasi

 

Hallitsemme ohjelmiston koko elinkaaren, aina tarvemäärittelystä projektiin, projektin toteutuksesta toimitukseen ja tuotetun ohjelmiston ylläpitoon.

Medal
Tähänas­ti­sis­ta asiak­kais­tam­me kaik­ki ovat en­simmäisen oh­jel­mis­top­ro­jek­tin toi­mi­tet­tuam­me ti­lan­neet vielä ai­na­kin yh­den lisäpro­jek­tin.
Ha­luam­me asiak­kuu­den en­sias­ke­leis­ta al­kaen luo­da odo­tuk­set ylittäviä rat­kai­su­ja ja ra­ken­taa asiak­kuu­den, jo­ka pe­rus­tuu luot­ta­muk­seen ja mo­lem­min­puo­li­seen voit­to­ti­lan­tee­seen.

ProjektitoimituksetProjektitoimitukset

Tuo­tam­me yri­tyk­sil­le oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja, eri­lai­siin ti­lan­tei­siin. Par­hai­ten se yleensä on­nis­tuu pro­jek­ti­toi­mi­tuk­se­na. Kun kai­paat­te sel­lais­ta räätälöityä järjes­telmää, jo­ta ei val­mii­na saa, on Toi­nen ve­li Oy:ltä han­kit­tu pro­jek­ti oi­kea ta­pa saa­vut­taa ase­te­tut ta­voit­teet!

Kaik­ki pro­jek­tit to­teu­te­taan ket­terästi ja no­peas­ti, mut­ta var­mal­la ot­teel­la.

Lue lisää

Verkkosivut
VerkkosivutTar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si verk­ko­si­vut, kam­pan­ja­si­vut tai verk­ko­kau­pan? Me teem­me ne käden käänteessä!
To­teu­tam­me myös mo­bii­li­si­vus­tot ja äly­pu­he­lin­si­vus­tot.

Lue lisää

KiinteistöVELI
KiinteistöVELI screenshotKiin­teistöVE­LI on kiin­teistöhuol­to­yh­tiöil­le suun­nat­tu toi­min­na­noh­jausjärjes­telmä, jol­la huol­to­yh­tiön ar­ki hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Se ylläpitää tie­dot huol­to­yh­tiön huol­ta­mis­ta kiin­teistöistä, nii­den huo­neis­tois­ta ja asuk­kais­ta. Lisäksi sillä on help­po luo­da sau­na­vuo­ro­lis­tat, au­to­paik­ka­lis­tat, ja se vas­taa­not­taa muut­toil­moi­tuk­set, sau­na­vuo­ro­va­rauk­set sekä vi­kail­moi­tuk­set au­to­maat­ti­ses­ti!

Myös teh­dyt huol­to­työt ja huol­to­his­to­ria py­syvät hal­lus­sa Kiin­teistöVE­LIn avul­la, help­pokäyttöises­ti ja jous­ta­vas­ti. Kiin­teistöVE­LI mah­dol­lis­taa huol­totöiden tal­len­tu­mi­sen avul­la las­ku­tuk­sen vielä jälkikäteen­kin!

Lue lisää

 

Suosittu

 

Kilpailijoista meidät erottaa halu aidosti löytää ratkaisut, jotka hyödyttävät asiakkaitamme. Me paitsi tuotamme ratkaisuja, toimimme myös teknisinä asiantuntijoina ja neuvonantajina tilanteissa, joissa meiltä tilataan projektia. Emme halua toteuttaa järjestelmiä, jotka eivät aidosti tuota lisäarvoa asiakkaillemme. Sen sijaan kerromme, mitä mielestämme vaihtoehtoisesti pitäisi tehdä.

Asiantuntijapalvelu ja konsultointiKonsultointi

Tar­vit­set­ko asian­tun­ti­ja­sel­vi­tyk­sen tai oh­jel­mis­to­ke­hittäjän työsken­te­lemään osak­si tii­miänne? To­teu­tam­me ar­vioin­te­ja tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vissä hank­keis­sa ja voim­me tar­jo­ta osaa­via laa­jan skaa­lan oh­jel­mis­to­ke­hittäjiä.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut ja konsultointiTarvemäärittely

Tie­tojärjes­tel­mien os­ta­jan roo­lin avuk­si kan­nat­taa hank­kia tar­vemäärit­te­ly meiltä. Hank­kei­ta, joi­hin tar­vemäärit­te­ly on vii­sas­ta hank­kia, ovat esi­mer­kik­si yri­tyk­sen sisäisen tie­don­hal­lin­nan suun­nit­te­lu.

Lue lisää

f