KiinteistöVELI

KiinteistöVELI

KIINTEISTÖ­VELI

Kiin­teistöVE­LI on mul­lis­ta­va kiin­teistöhuol­to­yh­tiöil­le suun­nat­tu järjes­telmä, jol­la kiin­teistönhoi­don or­ga­ni­soin­ti hel­pot­tuu. Järjes­telmään saa­daan kaik­kien koh­tei­den tie­dot, huo­neis­tot pin­ta-aloi­neen ja asuk­kai­neen. Kaik­ki tie­dot ovat sa­mas­sa pai­kas­sa, var­mas­sa tal­les­sa ja ai­na saa­ta­vil­la.

KiinteistöVELI

Sillä teet myös hel­pos­ti sau­na­vuo­ro­lis­tat, hal­lin­noit au­to­paik­ko­ja, kir­jaat mit­ta­ri­lu­ke­mia ja teet työmääräyk­siä. Kaik­ki tie­dot ovat tal­les­sa ja ai­na saa­ta­vil­la — vaik­ka oma tie­to­ko­neen­ne ha­joai­si­kin.

Asukastietojen hallinta
Asukas­tietojen hallinta

Ta­lo­yh­tiöiden ja asuk­kai­den tie­dot ovat sähköisessä järjes­telmässä tal­les­sa. Tällöin niistä tehdään re­aa­liai­kai­ses­ti var­muus­ko­piot ja nii­hin päästään käsik­si mistä vain ja mil­loin vain. Help­po käyttöliit­tymä mah­dol­lis­taa tie­to­jen muok­kauk­sen ja hyödyntämi­sen ket­terästi ja no­peas­ti.

Huolto­töiden ohjaus
Huolto­töiden ohjaus

Ka­toa­vat­ko työtun­nit jo­hon­kin, mut­ta las­ku­tet­ta­via töitä ei enää ole muis­tis­sa? Kiin­teistöVE­LI tar­jo­aa hel­pon ta­van tehdä työmääräyk­siä, koh­dis­taa ne tie­tyl­le hen­kilölle ja ar­kis­toi­da teh­dyt työt. Järjes­telmästä voi ha­kea kaik­ki tie­tyn ai­kavälin teh­dyt huol­to­työt, ja sieltä saa­daan tie­dot suo­raan las­ku­tuk­seen.

Ai­na kun työtehtävä tu­lee tie­tyl­le vas­tuu­hen­kilölle, siitä lähtee il­moi­tus hen­kilön sähköpos­tiin. Tämän avul­la huol­to­hen­kilö voi suo­raan aloit­taa työn suo­ri­tuk­sen, ja teh­dyistä töistä jää ai­na jälki!

Talo­yhtiöiden arkistointi
Talo­yhtiöiden arkistointi

Ta­lo­yh­tiöiden ja asuk­kai­den tie­dot muut­tu­vat jat­ku­vas­ti, ja välillä ta­lo­yh­tiötkin saat­ta­vat vaih­tua. Tämän vuok­si Kiin­teistöVE­LI mah­dol­lis­taa his­to­rial­lis­ten tie­to­jen tar­kas­te­lun ja ta­lo­yh­tiöiden pa­laut­ta­mi­sen ta­kai­sin.

Muutto­ilmoitukset
Muutto­ilmoitukset

Vieläkö teillä on käytössä ko­ti­si­vuil­ta löytyvä lo­ma­ke, jos­ta lähe­te­tyt muut­toil­moi­tus­tie­dot tu­le­vat sähköpos­tiin? Kiin­teistöVE­LI au­to­ma­ti­soi ta­lo­yh­tiöiden muut­toil­moi­tuk­set, jol­loin tur­haa ai­kaa ei ku­lu tie­to­jen syöttämi­seen.

Talon­kirja­otteet
Talon­kirja­otteet

Asu­kas­luet­te­lo ja ta­lon­kir­jao­te ovat yh­den pai­nal­luk­sen päässä. Tie­dot ovat ajan ta­sal­la, jo­ten tu­los­teet saa­daan välittömästi!

Auto­paikat ja jonotus
Auto­paikat ja jonotus

Au­to­paik­ko­jen hal­lin­noin­ti voi ol­la työlästä ja ai­kaa­vievää, kun ta­lo­yh­tiöiden määrä kas­vaa. Kiin­teistöVE­LI mah­dol­lis­taa au­to­paik­ko­jen, ku­ten sisäpi­ha­paik­ko­jen ja tal­li­paik­ko­jen ket­terän ylläpi­don il­man ra­joi­tuk­sia. Jo­no­tus­toi­min­nan au­to­ma­ti­soin­ti hel­pot­taa paik­ko­jen ja­ka­mi­sen ja pitää tie­dot tal­les­sa.

Mittari­lukemat
Mittari­lukemat

Mi­hin säilöä tie­dot sähkön- ja ve­den­ku­lu­tuk­ses­ta? Kiin­teistöVE­LI- järjes­telmään on help­po kir­ja­ta mit­ta­ri­lu­ke­mat, mut­ta myös sel­vittää kun­kin mit­ta­rin si­jain­ti!

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f