Suunnittelemme kokonaisuuksia, jotka toimivat.

Tarvemäärittely

TARVE­MÄÄRITTELY

Tie­tojärjes­tel­mien os­ta­jan roo­li on ai­na haas­ta­va, eikä siinä useim­mi­ten osaa huo­mioi­da kaik­kia yk­si­tyis­koh­tia, jos toi­mii yk­sin. Me tun­nem­me yk­si­tyis­koh­dat, osaam­me määri­tellä mitä järjes­telmän pitää tehdä, mi­ten sen pitää se tehdä ja mitä sen ei tar­vit­se tehdä.

Mistä on kyse?

Voittoon

Tar­vemäärit­te­lyssä keräämme hank­keen lähtökoh­dat ja vaa­ti­muk­set sekä sel­vitämme, mitä tar­kal­leen ot­taen tar­vi­taan op­ti­maa­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­seen. Tar­peet il­me­nevät sekä tek­ni­seltä että toi­min­nal­li­sel­ta kan­nal­ta. Ker­rom­me myös, millä kei­noin saa­vu­tet­ta­vat tu­lok­set voi­daan to­den­taa. Näillä eväillä voit­te siir­tyä var­si­nai­sen to­teu­tuk­sen han­kin­taan Toi­nen ve­li Oy:n teh­dessä teistä asian­tun­ti­joi­ta ker­ral­la.

Mittarit

Näiden lisäksi osaam­me määri­tellä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set mit­ta­rit, joil­la voi­daan var­mis­taa, että ase­te­tut ta­voit­teet on saa­vu­tet­tu. Mit­ta­rit, joil­la mi­ta­taan vääriä tai tur­hia asioi­ta, ovat hyödyttömiä.

Mitä saan?

Tar­vemäärit­te­lyn lop­pu­tuo­tok­se­na syn­tyy määrämuo­toi­nen määrit­te­ly­do­ku­ment­ti, jos­sa ote­taan huo­mioon mah­dol­li­set su­den­kuo­pat ja py­ritään var­mis­ta­maan, että se mitä ti­la­taan on to­del­la sitä, mitä lo­puk­si saa­daan. Tätä do­ku­ment­tia käytetään, kun järjes­telmätoi­mit­ta­jia kil­pai­lu­te­taan kes­kenään.

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f