Vierailija arvioi verkkosivun 50 millisekunnissa

Verkkosivut

VERKKO­SIVUT

Yri­tys il­man verk­ko­si­vu­ja on ek­syk­sissä. Vaik­ka van­hat asiak­kaat tun­ti­si­vat yri­tyk­sen muu­ta kaut­ta, uu­det eivät tiedä yri­tyk­sestä mitään. Ny­kyään in­ter­net on tie­tolähteenä ykkösvaih­toeh­to, ja tut­ki­muk­set osoit­ta­vat­kin, että net­tiin luo­te­taan jo­pa enemmän kuin print­ti­me­di­aan.

Verk­ko­si­vu­jen ul­koa­suun ja sisältöön kan­nat­taa kiin­nittää huo­mio­ta, kos­ka tut­ki­mus­ten mu­kaan vie­rai­li­ja ar­vioi verk­ko­si­vun vain 50 mil­li­se­kun­nis­sa. Jos se ei miel­lytä, saa yri­tys tuo­mion jo siinä vai­hees­sa.

Käytettävyys etusijalla

Kun verk­ko­si­vu­ja lähdetään to­teut­ta­maan, pitää ai­na miet­tiä ketkä si­vus­toa käyttävät ja mi­hin tar­koi­tuk­seen. Jos si­vuil­ta hae­taan tuo­te­tie­to­ja, on nii­den löydyttävä no­peas­ti ja loo­gi­ses­ta pai­kas­ta. Jos si­vus­ton tar­koi­tuk­se­na on esi­tellä yri­tystä mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti, kan­nat­taa teks­tin ol­la hel­pos­ti luet­ta­vaa ja miel­lyttävästi ase­moi­tua. Mikäli taas pääpai­no on uusien tuot­tei­den esil­le­tuo­mi­ses­sa, kan­nat­taa vie­rai­li­jan huo­mio kiin­nittää he­ti vaik­ka tuo­te­ku­viin.

Mobiili­sivut ja responsiivinen toteutus

Äly­pu­he­lin­ten osuus on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa ja in­ter­ne­tiä se­la­taan en­tistä enemmän mat­ka­pu­he­li­mil­la. Jos si­vus­to on to­teu­tet­tu kiin­teästi tie­tyn re­so­luu­tion näytölle, on se han­ka­las­ti vie­rail­ta­va mat­ka­pu­he­li­mel­la tai tab­le­til­la. Sen vuok­si Toi­nen ve­li Oy en­si­si­jai­ses­ti to­teut­taa ai­na verk­ko­si­vut res­pon­sii­vi­ses­ti, jol­loin saa­daan ai­kaan myös mat­ka­pu­he­li­mil­la toi­mi­va si­vus­to.

verkkosivut

Mo­bii­li­ver­sio kan­nat­taa myös suun­ni­tel­la käyttöta­paus­ten mu­kaan; mitä tie­toa käyttäjä sil­loin eni­ten tar­vit­see, kun hän mat­ka­pu­he­li­mel­la tu­lee yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le? Ai­na­kin yri­tyk­sen yh­teys­tie­dot on hyvä ol­la näkyvästi esillä. Jos ky­seessä on vaik­ka­pa kat­sas­tus­yri­tys, loo­gi­nen asia oli­si ajan­va­rauk­sen to­teut­ta­mi­nen ja yh­teys­tie­to­jen näyttö.

Voit luottaa meihin

Jos et osaa ky­syä näitä ky­sy­myk­siä, ei hätää. Me var­mas­ti ky­sym­me kaik­ki ky­sy­myk­set, jot­ta saam­me sel­vil­le minkälai­set in­ter­net-si­vut kan­nat­taa to­teut­taa.
Tar­vit­set­te sit­ten yk­si­si­vui­sen tuo­te­si­vun, van­ho­jen si­vu­jen ehos­tuk­sen tai laa­jan verk­ko­si­vus­ton, to­teu­tam­me ne toi­vei­den­ne mu­kaan.

PikkuVELI

Pik­ku­VE­LI on pa­ket­ti yri­tyk­sil­le, jot­ka ha­lua­vat yk­silölli­sen ja tyy­likkään ul­koa­sun, mut­ta eivät tar­vit­se pal­joa sisältöä. Käytännössä voit­te ker­toa si­vuil­lan­ne ly­hyes­ti omas­ta yri­tyk­sestä ja tar­joa­mis­tan­ne pal­ve­luis­ta sekä tar­jo­ta mah­dol­li­suu­den yh­tey­de­not­toon!

IsoVELI

Iso­VE­LI so­vel­tuu yri­tyk­sil­le, jot­ka ha­lua­vat yk­silölli­sen ja tyy­likkään ul­koa­sun, vaih­te­le­vas­ti sisältöä ja mah­dol­li­suu­den muo­ka­ta si­vu­ja it­se!
Käytännössä si­vuil­la voi ker­toa yri­tyk­sestä, esi­tellä tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta sekä tar­jo­ta eri­lai­sia hin­nas­to­ja ja yh­tey­de­not­to­mah­dol­li­suu­den.

En­si­si­jai­ses­ti suo­sit­te­lem­me Iso­VE­LI-pa­ket­tia kai­kil­le uusia verk­ko­si­vu­ja har­kit­se­vil­le yri­tyk­sil­le.

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f